+31-850028929

Facebook Chat

Overeenkomst motorvoertuig(en)

Algemene voorwaarden

Identiteit: Carooss. Adres: Koster Jacobsstraat 10, 6333 CM Schimmert Telefoonnummer: (031) 615533730 E-mailadres: info@carooss.nl KvK-nummer: 69479445 BTW-identificatienummer: NL 204174934.B01

Artikel​ ​1​ ​

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het voertuigen aangeboden door Carooss en op afstand tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de koop van een voertuig  tussen Carooss en U.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan U beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Carooss voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Carooss zijn in te zien en dat zij op verzoek van U zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg gevonden kan worden of op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos te ontvangen.

Artikel 2

Aanbod

1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden is aangeboden, wordt dit in het aanbod vermeld.

 1. De voorraad voertuigen zijn op voorraad bij de leverancier. Carooss heeft  geen invloed of zeggenschap over deze auto’s. Het kan voorkomen dat het voertuig al verkocht is door de  leverancier gedurende het bestelproces. Indien dit het geval, bericht Carooss U hierover per ommegaande, indien aanbetaling , heeft u recht deze volledig terug te krijgen.  
 2. Het aanbod bevat een volledige en zo een nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door U mogelijk te maken. Als Carooss gebruik maakt van afbeeldingen, dit kunnen soms ook voorbeeld foto’s zijn, soms met een meer uitvoering. Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Carooss niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor U duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 3

Documentatie.

Uw overeenkomst voor het kopen/bestellen van een auto op bij Carooss  (de 'Overeenkomst') bestaat uit de volgende documenten:

 1. Voertuigconfiguratie: In de configuratie wordt de auto beschreven dat u hebt besteld. De configuratie bevat de prijsstelling van het voertuig. De Voertuigconfiguratie kan worden bijgewerkt, in overeenstemming met de hieronder uiteengezette bepalingen.
 2. Algemene voorwaarden: De Algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum waarop u uw bestelling heeft geplaatst, en zijn van toepassing op deze aankoop. Overeenkomst voor de aankoop van de auto. U, de Koper, stemt in met de aankoop of lease van de auto dat is beschreven in uw Voertuigconfiguratie/ beschrijving  (het 'Voertuig') bij Carooss. ('we', 'ons' of 'onze'), krachtens de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.
 3. Carooss zal uiterlijk bij aflevering van de auto, aan U de volgende informatie, schriftelijk/ digitaal of op een wijze dat deze door U op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, verstrekken:
 4. bezoekadres van Carooss waar U met klachten terecht kan;
 5. voorwaarden waaronder en de wijze waarop U van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 6. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 7. de prijs inclusief alle belastingen van de auto, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 8. f. de informatie over Uw herroepingsrecht (*) en het modelformulier voor herroeping zijnde het Europese modelformulier voor herroeping. (*)Het herroepingsrecht is uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand (**). (**) Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst die tussen Carooss en U wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (***). (***) Een techniek voor communicatie op afstand is een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 4

Aankoopprijs

 1. De aankoopprijs van het Voertuig zoals aangegeven in de aan deze Overeenkomst gehechte Voertuigconfiguratie/beschrijving is niet aan verandering onderhevig. Prijs verandering indien wel mogelijk, waar Carooss geen invloed op heeft bijvoorbeeld, door handelen van de leverancier of overheid veranderd de prijs. Eventuele wijzigingen in uw Voertuigconfiguratie waarvoor wij u, bij wijze van uitzondering, toestemming geven, zullen worden verwerkt in een daaropvolgende bijgewerkte schriftelijke Voertuigconfiguratie die door ons wordt verstrekt, welke geacht wordt deel uit te maken van deze Overeenkomst. De aankoopprijs van het Voertuig zoals aangegeven in de Voertuigconfiguratie is inclusief BTW, of indien duidelijk weergeven zonder BTW.

2.Status van uw Betaling van bestelling:

Aangepast voertuig. Vanaf de datum van aanvaarding van deze Overeenkomst heeft u één week de gelegenheid om wijzigingen in uw Voertuigconfiguratie aan te brengen. Na deze periode van één week zijn geen wijzingen meer mogelijk. Wijzigingsverzoeken worden niet geaccepteerd vanwege bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, beperkingen met betrekking tot de productieplanning. Aangezien uw voertuig speciaal voor u op maat wordt gebouwd, maken we aanzienlijke kosten voor de bestelling en administratie, de voorbereiding en de coördinatie van de levering en bestelling van uw Voertuig zodra deze wordt opgenomen in het productiesyteem van de fabrikant. Derhalve stemt u ermee in dat we, indien u deze Overeenkomst annuleert of in de uitvoering ervan in gebreke blijft, als schadevergoeding uw eventuele aanbetalingen of betalingen van de bestelling inhouden (d.w.z. €1.250,  voor zover dat niet wettelijk is verboden. Verder gaat u er mee akkoord dat de betaling van de bestelling die door u is gedaan, een eerlijke en redelijke schatting is van de daadwerkelijke schade die we kunnen oplopen bij de verwerking van een wijziging of een annulering van een definitieve bestelling en om het op maat geconfigureerd Voertuig opnieuw op de markt te brengen en te kunnen doorverkopen. Behoudens de hieronder beschreven ‘Speciale omstandigheden’ en zoals anderszins beschreven in deze Overeenkomst, is deze Overeenkomst bindend en kunt u deze niet ontbinden. Indien uw betaling van de bestelling niet- restitueerbaar is of wordt krachtens deze Overeenkomst, is de betaling van de bestelling tevens niet-restitueerbaar indien u met een financiering koopt bij ons of een andere organisatie en die financiering wordt, om welke reden dan ook, geweigerd.

3.Status van uw Betaling van bestelling:

Voorraad/voor bestelde auto’s. Deze paragraaf is van toepassing indien u een Voertuig uit de onze of partner voorraad koopt. Derhalve stemt u ermee in dat we, indien u deze Overeenkomst annuleert of in de uitvoering ervan in gebreke blijft, als schadevergoeding uw eventuele aanbetalingen of betalingen van de bestelling inhouden. Het bedrag van de betaling van uw bestelling (d.w.z. € 1.250,  kan niet worden terugbetaald. We maken aanzienlijke kosten voor de voorbereiding en de coördinatie van de levering van uw Voertuig, inclusief transport en logistiek, alsmede planning /financiering. Derhalve stemt u ermee in dat we als schadevergoeding uw eventuele aanbetalingen of betalingen van de bestelling inhouden, voor zover dat niet wettelijk is verboden. U gaat er tevens mee akkoord dat de betaling van de bestelling die door u is gedaan, een eerlijke en redelijke schatting is van de daadwerkelijke schade die we kunnen oplopen met betrekking tot het transport en om het Voertuig opnieuw op de markt te brengen en te kunnen doorverkopen. Behoudens de hieronder beschreven ‘Speciale omstandigheden’ en zoals anderszins beschreven in deze Overeenkomst, is deze Overeenkomst bindend en kunt u deze niet ontbinden. Indien uw betaling van de bestelling niet-restitueerbaar is of wordt krachtens deze Overeenkomst, is de betaling van de bestelling tevens niet-restitueerbaar indien u met een financiering koopt bij ons of een andere organisatie en die financiering wordt, om welke reden dan ook, geweigerd.

 1. Speciale omstandigheden.

De annuleringsbepalingen in artikel 2 en 3 hebben geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens lokale wetgeving, indien nodig , met betrekking tot herroepingrecht, de toepasselijke consumentenwetgeving is geen beperking voor uw wettelijke rechten onder voornoemde wetgeving.

 

Artikel 5

Levering.

 1. Als plaats van aflevering geldt het adres dat U aan Carooss kenbaar heeft gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 2. U bent gehouden om binnen 2 weken nadat de auto binnen de aangegeven periode, met inbegrip van een eventueel door ons verleende verlenging, in ontvangst te nemen,in dien niet het geval wordt de aanbetaling van uw bestelling niet terugbetaald, overeenkomstig de bovenstaande paragrafen onder ‘Status van uw Betaling van bestelling’, en wordt de auto beschikbaar gemaakt voor verkoop aan andere consumenten.
 3. U controleert de auto of deze overeenkomt met de door U bestelde configuratie, indien voorraad auto, de door u bestelde voorraad auto. Komt de auto en overeengekomen uitrusting niet overeen met de bestelling heet U recht om de overeenkomst te ontbinden zonder extra kosten. Na ontbinding zal Carooss een eventueel bedrag dat U reeds betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Caroos zal zijn best doen om de auto op de geplande leverdatum afleveringsklaar te hebben, maar het is mogelijk dat we de datum moeten aanpassen indien er vertraging is in het uitrusten van het Voertuig volgens uw specificaties, of vertraging in de beschikbaarheid van onderdelen, of in geval van factoren die buiten onze macht vallen, inclusief (maar niet beperkt tot) transport-, douane- of invoervertragingen en een tekort aan grondstoffen en onderdelen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de auto berust bij Carooss tot het moment van aflevering aan U.
 6. De auto zal alleen worden afgeleverd en op Uw naam worden gezet, als het door Uw verschuldigde bedrag volledige door Carooss ontvangen is. Dit geld niet bij private en operationele en Financial lease.
 7. U bent gehouden om vanaf het moment van feitelijke aflevering van de auto een verzekering te hebben afgesloten voor de auto die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

 

Artikel​ ​6 ​

Herroepingsrecht

 1. U kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een auto gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Carooss mag U vragen naar de reden van herroeping, maar U bent niet verplicht deze reden op te geven.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat U de auto heeft ontvangen.
 3. Indien Carooss U de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Indien Carooss de  informatie aan U verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop U die informatie heeft ontvangen.
 4. Artikel  6, 7 , 8 , en 10 van deze algemene voorwaarden vormen een aanvulling op Uw herroepingsrecht.

 

Artikel​ ​7​ ​

 ​Verplichtingen​ ​van​ ​U​ ​tijdens​ ​de​ ​bedenktijd

 1. Bij de koop van een auto geldt dat U tijdens de bedenktijd zorgvuldig dient om te gaan met de auto. U dient de auto slechts te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de auto vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat U de auto slechts mag hanteren en inspecteren zoals U dat in een winkel zou mogen doen.
 2. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van de auto die het gevolg is van een manier van omgaan met de auto die verder gaat dan toegestaan in lid 1. U mag maximaal 150 kilometer rijden met de auto rijden na aflevering. U stemt er mee in dat deze afstand genoeg is om, te inspecteren en te bepalen of dit Voertuig geschikt is voor u.
 3. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van de auto die het gevolg is van een manier van omgaan met de auto die verder gaat dan toegestaan in lid 1 en 2. Het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering door schade of gebreken wordt bepaald door een derde gerenommeerd expertisebureau, zoals Dekra Automotive, aan de hand van een waardebepaling van de auto ten opzichte van de verkoopprijs nadat Carooss de auto retour heeft ontvangen.
 4. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Carooss U niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 5. U bent verplicht bij het gebruik van de auto tijdens de bedenktijd: a) zorgvuldig om te gaan met de auto; b) alle verkeersregels en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving na te leven; c) de auto na gebruik af te sluiten en alle aanwezige beveiliging te gebruiken; d) een storing, gebrek of ander probleem met de auto direct bij Carooss te melden; e) voor de auto een verzekering te hebben afgesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
 6. Het is U gedurende de bedenktijd in ieder geval niet toegestaan om: a) meer dan 150 kilometers met de auto te rijden; b) iets aan de auto te verwijderen; c) iets aan de auto toe te voegen; d) iets aan de occasion te veranderen (behalve de kilometerstand en normale slijtage te wijten aan redelijk gebruik gedurende de bedenktijd); e) de auto buiten Nederland te gebruiken; f) de auto te gebruiken terwijl een bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen is; g) meer passagiers te vervoeren dan de passagierscapaciteit; h) de verkeerde brandstof te gebruiken; i) de auto te gebruiken voor motorsport doeleinden, bijvoorbeeld door het deelnemen aan een race, wedstrijd of Nordschleife (legaal of illegaal); j) met de auto deel te nemen aan voertuigtests of veiligheidstrainingen; k) de auto te gebruiken voor commercieel personenvervoer; l) de auto te verhuren en/of onder te verhuren aan derden; m) de auto te gebruiken op off road wegen; n) de auto te gebruiken voor rijopleiding(en); o) de auto te gebruiken voor het uitvoeren van een misdaad of enige illegale activiteit; p) de auto te gebruiken voor het vervoeren van giftige, brandbare of anderszins gevaarlijke stoffen; q) de auto te zwaar beladen (zoals bepaald door de fabrikant); r) de auto te laten gebruiken buiten de directe familiekring; en s) de auto op enige andere onzorgvuldige, onvoorzichtige, onachtzame of onrechtmatige wijze te gebruiken; t) in de auto een dier te vervoeren; u) in de auto te eten of te drinken.

Artikel​ ​8

Uitoefening​ ​van​ ​het​ ​herroepingsrecht​ ​door​ ​U​ ​en​ ​kosten​ ​daarvan

 1. Als U gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt U dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Carooss.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zal Carooss een afspraak met U maken om het voertuig op te halen.
 3. U zorgt dat de auto gereed staat voor afhalen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Carooss verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U zal in ieder geval uw medewerking verlenen zodat Carooss de auto kan vrijwaren alvorens Carooss de auto weer retour neemt.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij U.
 5. Als U gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Een aanvullende overeenkomst is een overeenkomst, in rechtstreeks verband met de koopovereenkomst van de auto, waarin U producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft die door Carooss of door een derde partij worden geleverd.
 6. Indien U in strijd handelt met een van de andere bepalingen van artikel 7  van deze algemene voorwaarden, dan bent U jegens Carooss aansprakelijk voor de waardevermindering van de auto veroorzaakt door dat handelen.
 7. Het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering is € 2.50 per extra gereden kilometer boven de maximale 150 kilometer, schades of andere gebreken wordt bepaald door een derde gerenommeerd expertisebureau, aan de hand van een waardeverlies van de auto door de vastgestelde feiten nadat Carooss de auto retour heeft ontvangen.
 8. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het de auto als Carooss U niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel​ ​9

​Verplichtingen​ ​van​ ​Carooss​ ​bij​ ​herroeping

 1. Als Carooss de melding van herroeping van U heeft ontvangen, ontvangt U na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Carooss vergoedt alle betalingen van U, inclusief eventuele leveringskosten die door Carooss in rekening gebracht zijn voor de auto, onverwijld doch binnen 14 dagen nadat Carooss de auto retour heeft ontvangen.
 3. Carooss gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat U heeft gebruikt, tenzij U instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor U.

Artikel​ ​10

Uitsluiting​ ​herroepingsrecht

U heeft geen recht van ontbinding bij een koop betreffende de levering van volgens specificaties van U vervaardigde zaken, die niet af fabriek zijn, zoals achteraf ingebouwde extra’s en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van U (maatwerk).

 

Artikel 11

Garantie.

U ontvangt ofwel de fabrieksgarantie nieuwe voertuigen of tenminste 6 maanden beperkte garantie tweedehandse voertuigen, afhankelijk van wat van het type voorraadauto of bestelde voertuig in verband met dag registratie. De fabrieksgarantie gaat in op de dag van eerste toelating in, zijnde in Nederland of het buitland. Indien garantie gevallen, bij fabrieksgarantie kunt U terecht bij fabrikant.

 

Artikel​ ​12

Jurisdictie

​Jurisdictie Op iedere overeenkomst tussen U en Carooss waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13

Betekenis ‘’nieuw’’

Een auto die minder dan 6.000 kilometer heeft gelopen en/of jonger is dan zes maanden worden als nieuw beschouwd.

 

Deze overeenkomst wordt aangegaan en gaat in op de datum waarop u deze overeenkomst aanvaardt, ongeacht of dit op elektronische wijze of anderszins plaatsvindt. Door deze overeenkomst te bekrachtigen en te aanvaarden, gaat u akkoord met alle voorwaarden en bepalingen ervan

 

 Algemenen Voorwaarden die niet van toepassing zijn op de elektronische weg/op afstand klik dan hier